Aarhus Shinkyoshin Karate
Thomas Lind Madsen
E-mail: aarhus.shinkyokishin@gmail.com
Hjemmeside: www.aarhusshinkyokushinkarate.dk

Foreningen for Falun Dafa i Danmark
Zhou Zhou Wang
E-mail: wang@klinikwang.dk

Hammelbanen Krolf
Kassér, Karen Therkildsen
E-mail: karenmt42@gmail.com